Historia działalności Akademii

Opis działalności kulturalnej i edukacyjnej w latach 2007 – 2009 prowadzonej wśród dzieci i młodzieży narodowości ukraińskiej z miejscowości Marzęcino, Stegna, Mikoszewo, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański

Zespołowi młodych ludzi narodowości ukraińskiej z miejscowości Marzęcino, Stegna, Mikoszewo, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański udało się zrealizować wiele zadań edukacyjnych i wychowawczych kultywujących dziedzictwo kulturowe społeczności ukraińskiej zamieszkującej teren Żuław Wiślanych. Grupa dzieci i młodzieży spotykała się i pracowała w pomieszczeniu dawnej szkoły w Cyganku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie oraz wyjeżdżała do Elbląga na organizowane tam warsztaty i festiwale oraz na przegląd do Górowa Iławeckiego. Latem 2008 roku liczna grupa wyjechała w ramach wymiany młodzieży na Ukrainę do miasta Tarnopol. Dzieci pracowały z nauczycielami języka ukraińskiego, katechezy, muzyki. W pracy grupy czynnie uczestniczyli rodzice, którzy w różny sposób wspomagali realizację zaplanowanych celów. Spotkania odbywały się w soboty lub popołudniami. Na wspólnych spotkaniach w Cyganku lub w szkole w Marzęcinie odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne. Przygotowywano dekoracje i ozdoby, które zdobiły pomieszczenie. Dzieci i młodzież poznawały tradycje i obyczaje ludowe. Uczyły się gier i zabaw ludowych, przyśpiewek oraz piosenek w języku ukraińskim. Ważnym elementem było prezentowanie przygotowanych wspólnie inscenizacji szerszej publiczności. Celem nadrzędnym organizacji wspólnych działań w grupie młodych ludzi ze środowiska ukraińskiego i w większości uczęszczających na zajęcia języka ukraińskiego było propagowanie kultury, tradycji i obyczajów ludowych narodu ukraińskiego, popularyzowanie kultury przodków na zewnątrz oraz spotkania z młodzieżą z Ukrainy. Kształtowano świadomość i potrzebę uczestnictwa w życiu środowiska i poznawanie własnej kultury. W działaniach edukacyjnych zwracano uwagę na wzajemne wzbogacanie kulturowe, wykorzystywanie kontaktów uczniów do głębszego rozumienia rzeczywistości i umiejętności spoglądania na otaczającą rzeczywistość i wielokulturowość.
Opis najważniejszych działań zrealizowanych od września 2007 roku:

Wrzesień 2007 – stworzenie stałej grupy dzieci, przygotowanie pomieszczenia, w którym później odbywały się zajęcia. Dużą inwencją wykazali się rodzice, którzy dostosowali pomieszczenie przy plebanii w Cyganku, zakupili stoły, ofiarowali meble. Październik 2007 – przygotowanie pierwszej inscenizacji pt. „Dwanaście miesięcy” i jej prezentacja. Do przedstawienia samodzielnie przygotowano rekwizyty.

1-2.12.2008 – udział w warsztatach artystycznych „Edukacyjna kulturalna dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach” w Elblągu. Na warsztatach uczniowie pisali ikony, brali udział w zajęciach tanecznych i muzycznych – uczyli się piosenek w języku ukraińskim. Uczestniczyli w zajęciach językowych, uczyli się gier i zabaw. Mieli możliwość spotkania koleżanek i kolegów z innych punktów nauczania języka ukraińskiego.

15.12.2007 – spotkanie mikołajkowe w Cyganku, na które dzieci przygotowały specjalny program artystyczny pt. „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”. Otrzymały również przygotowane przez rodziców upominki, które wręczał Mikołaj – najstarszy chłopiec w grupie.

13.01.2008 – spotkanie wigilijne i program artystyczny przygotowany przez dzieci dla dorosłych przybyłych na wspólny poczęstunek z okazji Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Wspólne śpiewanie kolęd w języku ukraińskim.

Kwiecień 2008 – spotkania poszerzające wiedzę na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych. Wyjaśnianie ich wpływu na budowanie poczucia więzi rodzinnej, społecznej i narodowej. Wyjaśnianie, jakie znaczenie ma folklor dla ukraińskiej społeczności żyjącej w Polsce. Pisanie pisanek z wykorzystaniem wzorów przekazywanych przez członków danej rodziny.

15.05.2008 – spotkanie z członkami zespołu tanecznego „Soneczko” z miasta Tarnopol na Ukrainie i oglądanie przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie tańców ludowych z różnych regionów Ukrainy w wykonaniu zespołu.

16.05.2008 – wyjazd z grupą z Tarnopola na wycieczkę do Trójmiasta. Młodzi ludzie mieli możliwość pokazania gościom z Ukrainy miasta nad Bałtykiem, doskonalili również umiejętności komunikowania się w języku ukraińskim.

17 i 18.05.2008 – udział w 42 Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Elblągu – prezentacja przez grupę programu artystycznego „Oj na Iwana, na Kupała” – inscenizacji powiązanej z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej i wciąż kultywowanej wśród Ukraińców. Wcześniej uczniowie przygotowywali rekwizyty do występu, wspólnie ćwiczyli program inscenizacji, choreografię tańca oraz wykonanie piosenek.

1-14.07.2008 – wyjazd na Ukrainę w ramach realizacji projektu „Poznajemy siebie i nasze małe ojczyzny” przygotowanego dla Narodowego Centrum Kultury. W wyjeździe wzięła udział część grupy spotykającej się wcześniej w Cyganku. Podczas wyjazdu młodzi ludzie mogli wykorzystać to, czego nauczyli się podczas spotkań i co specjalnie przygotowali na wspólne zajęcia z grupą z Ukrainy. Uczestnicy spotkań w Tarnopolu pogłębiali swą wiedzę na temat dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, ich folkloru, wspólnych słowiańskich korzeni oraz doskonalili język. Ważnym elementem spotkań zaplanowanych w projekcie była integracja młodych ludzi poprzez wspólne zabawy, konkursy oraz udział w warsztatach tanecznych i muzycznych organizowanych przez pracowników Pałacu Kultury „Berezil” w Tarnopolu, który był współorganizatorem projektu. Młodzi ludzie, uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany, w trakcie przygotowywanych zajęć, wspólnych rozmów i wycieczek mogli nawiązać bliższe kontakty, które umożliwiły im wymianę informacji.

Wrzesień 2008 – przygotowanie prac na konkurs haftu krzyżykowego, który organizuje Dom Kultury w Sztutowie.

MAŁA SARETPA 2008 i 2009 – organizacja
Spotkania dzieci i młodzieży z Pomorza – (2008 rok) 554 a w 2009 roku ponad 600 dzieci wraz z opiekunami. Celem jest kultywowanie języka i utrzymywanie więzi kulturowych. Przeprowadzono różne gry, zabawy i konkursy dla różnych grup wiekowych.. Towarzyszyła dawna i współczesna muzyka ukraińska. Zapewniono poczęstunek w oparciu o potrawy kuchni ukraińskiej a całość zakończyło ognisko. Mile widziani byli goście z okolicy. Parafia, jako organizator zapewniła transport, opiekę, organizację czasu, wyżywienie i zaplecze sanitarne.

2009 – Wieczór poezji Tarasa Szewczenki
W ramach projektu „ Wieczory poezji twórców ukraińskich i polskich oraz poetów wykorzystujących w swej twórczości motywy kultury pogranicza” przygotowano wieczór poezji Tarasa Szewczenki. Wiersze recytowały dzieci z kółka poetyckiego ubrane w stroje ludowe. Ilustracją piękna przyrody Ukrainy opisywanej przez poetę stanowiła prezentacja multimedialna wzbogacona muzyką ludową. Spotkanie było otwarte, zaproszenia wysłano do mediów i instytucji.

Grudzień 2009 – spotkanie Mikołajkowe
W Święto Parafii – odbył się uroczysty odpust. Wyczekiwanym momentem było pierwsze spotkanie w wyremontowanej sali Akademii Świętego Mikołaja. Szczególnie atrakcyjnym punktem dla dzieci było rozdanie podarunków przez Mikołaja ubranego w tradycyjny strój niemający nic wspólnego z ogólnie rozpowszechnianym komercyjnym jego wizerunkiem. Wspólne śpiewanie kolęd zaintonowane przez dzieci wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez parafian wprowadziło ciepłą, świąteczną atmosferę.

Opisane powyżej działania były realizacją ogólnego projektu, którego celem było zintegrowanie grupy dzieci, poszerzenie ich wiedzy o zwyczajach i tradycjach ukraińskich oraz ich powiązaniu z cyklem roku kalendarzowego. Ważnym celem było zwracanie uwagi na dostrzeganie w kulturze przodków tożsamości kulturowej i narodowej.
Zapoczątkowane we wrześniu 2007 roku spotkania grupy dzieci oraz ich opiekunów z rodzin ukraińskich mieszkających w kilku miejscowościach na Żuławach Wiślanych, przygotowywane programy artystyczne, ich prezentacja szerszej publiczności, kultywowanie tradycji przodków poprzez pogłębianie wiedzy na temat świąt i rocznic obchodzonych w tradycji wschodniej, kultywowanie ludowych tradycji było w założeniu pomysłodawców projektu początkiem stworzenia centrum działalności społeczności ukraińskiej i możliwością wyjścia na zewnątrz. Jest to szczególnie ważne dla regionu Żuław Wiślanych, w którym można zaobserwować historię i życie wielu kultur – obok Polaków oraz Ukraińców przesiedlonych na te tereny w 1947 roku, mieszkają tu obywatele o korzeniach niemieckich, jest również wiele pozostałości kultury materialnej menonitów.

Pomysłodawcy i twórcy projektu – nauczyciele języka ukraińskiego i rodzice – przystępując do realizacji wyżej opisanego zadania, dostrzegali potrzebę kształtowania świadomości o równorzędności wszystkich kultur, uświadamiania młodemu pokoleniu własnej tożsamości kulturowej, zwiększania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i samoakceptacji. Wiedzieli, iż poprzez realizację postawionych sobie zadań, mają możliwość utrwalania w świadomości młodych ludzi poczucia, iż wielokulturowość to element wzbogacający i inspirujący każdą społeczność.

Komentowanie jest wyłączone.