Akatyst ku czci świętego Mikołaja

Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa

Święty ojcze Mikołaju, ziemski aniele i niebieski człowieku, wzorze życia i doskonałości chrześcijańskiej, opiekunie sierot, lekarzu chorych, obrońco pokrzywdzonych, pocieszycielu zasmuconych, nadzwyczajny orędowniku w różnych nieszczęściach. W głębokiej pokorze i z uszanowaniem staję przed tobą, zaczynając te moje nieudolne modlitwy; przyjmij je, biskupie Chrystusowy, zanieś przed oblicze Jezusa Chrystusa, Pana i Boga mojego, prosząc Go o odpuszczenie wszystkich moich grzechów, o łaskę do zwyciężania pokus i do postępu w doskonaleniu życia chrześcijańskiego. Bądź łaskawie dla chorej mojej duszy lekarzem, dla osieroconej opiekunem, dla stroskanej pocieszycielem, dla grzesznej pośrednikiem do Boga. Podźwignij mnie, gdy upadam, ratuj, gdy ginę, pojednaj z Bogiem, gdy się od Niego odłączam. Wyjednaj mi przed Majestatem Boskim umocnienie w prawdziwej wierze, niezachwianą stałość w nadziei, postęp w miłości bożej. Dopomóż mi żyć dobrze, umierać szczęśliwie i wychwalać Boga na wieki. Wysłuchaj moich próśb, proszę Cię, troskliwy pasterzu Chrystusowej owczarni, jak kiedyś trzech wodzów wysłuchałeś, bo ja chociaż zagubioną, ale jestem z tej samej owczarni owieczką; potrzebuję ratunku, ratuj będącego w potrzebie; potrzebuję sprostowania dróg moich, prowadź błądzącego; potrzebuję pociechy, pociesz zasmuconego; potrzebuję miłosierdzia, zmiłuj się nad moim ubóstwem. Podaj cudowną rękę tonącemu w nawałnicach świata i tego życia. Spraw to skuteczną swoją przyczyną, wielmożny patronie, żebym zacząwszy następujące modlitewne śpiewy, z pożądanym skutkiem je dokończył. Amen.

Kontakion 1

Najznamienitszy Cudotwórco i osobliwy sługo Chrystusowy, który na cały świat wylewasz drogocenny olejek miłosierdzia i niewyczerpane morze cudów, w miłości serca wychwalam cię, biskupie święty, Mikołaju. Ty zaś, jako wiele mogący u Pana, zachowaj mnie od wszelkiego nieszczęścia, żebym do ciebie wołał: Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Ikos 1

Ciebie, istotę ziemską niby anioła, dał nam Stwórca wszechrzeczy, a znając naprzód wspaniałą dobroć twojej duszy, przebłogosławiony Mikołaju, nauczył nas wszystkich tak do ciebie wołać:

Witaj, któryś w łonie matki był już oczyszczony;
Witaj, któryś zachował świętość aż do zgonu.
Witaj, któryś już w dniu swego narodzenia rodziców zadziwił.
Witaj, któryś zaraz po narodzeniu okazał męstwo duszy.

Witaj, ogrodzie ziemi obiecanej.
Witaj, kwiecie przez Boga zasadzony.
Witaj, krzewie winnicy Chrystusowej dobry przynoszący owoc.
Witaj, cudotwórcze drzewo raju Jezusowego.

Witaj, lilio w raju kwitnąca.
Witaj, olejku miły Chrystusowej wonności.
Witaj, bo oddalasz od nas smutki.
Witaj, bo obsypujesz nas pociechami.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 2

Na widok sączenia się z twoich relikwii pachnącego olejku, mądry Bogiem, doznajemy rozjaśnienia na duszy i ciele rozumiejąc, że to ty, Mikołaju, jesteś przedziwnym olejkodawcą przynoszącym zdrowie, bo cudami jak wodami z łaski bożej wypływającymi napawasz z wiarą wołających do Boga: Alleluja.

Ikos 2

Objaśniając niedościgłą tajemnicę Świętej Trójcy, byłeś w Nicei ze świętymi Ojcami obrońcą składu prawdziwej wiary, ponieważ wyznałeś, iż Syn jest równy Ojcu, zawsze współistotny i współ królujący, Ariusza zaś bezrozumnego zawstydziłeś, dlatego wierni nauczyli się wołać do ciebie:

Witaj, prawdziwej wiary znamienita podporo.
Witaj, miasto ucieczki dla wiernych.
Witaj, mocna twierdzo prawowierności.
Witaj, Przenajświętszej Trójcy przybytku i piewco sławy.

Witaj, któryś głosił, iż Syn Boży jest godnym równej czci z Ojcem.
Witaj, któryś nierozumnego Ariusza wykluczył ze zgromadzenia Świętych Ojców.
Witaj, ojcze, Ojców chwalebna ozdobo.
Witaj, wszystkich mądrych Bogiem kraso najcelniejsza.

Witaj, któryś wypowiadał ogniste słowa.
Witaj, któryś trzodę swoją dobrze nauczał.
Witaj, bo dzięki tobie wiara została umocniona.
Witaj, bo dzięki tobie upadają błędne wierzenia.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 3

Mocą daną ci z wysokości, wszelką łzę usunąłeś z oblicza bardzo strapionych, boski ojcze, Mikołaju, albowiem dla łaknących stałeś się karmicielem, dla ofiar morskiej nawałnicy osobliwym przewodnikiem; dla chorych uleczeniem i wszelkim wspomożeniem okazałeś się dla wszystkich wołających do Boga: Alleluja.

Ikos 3

Należałoby naprawdę, ojcze Mikołaju, sławić cię pieśniami niebieskimi, a nie ziemskimi, bo któż z ludzi potrafi opowiedzieć wielkość twojej świątobliwości? My jednak, Twoją miłością podbici, tak ci śpiewamy:

Witaj, święte zadośćuczynienie i przebłaganie za złe postępki.
Witaj, wielkich cnót naczynie.
Witaj, czysty i chwalebny przybytku świętości.
Witaj, pochodnio zawsze świecąca i wspaniała.

Witaj, światłości złotem gorejąca i nieskazitelna.
Witaj, godny aniołów współmieszkańcu.
Witaj, doskonały nauczycielu ludzi.
Witaj, reguło prawdziwej wiary.

Witaj, wzorze cichości ducha.
Witaj, bo dzięki tobie od cielesnych namiętności zostajemy uwolnieni.
Witaj, bo przez ciebie słodyczą duchową się napełniamy.
Witaj, życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci obrońco
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 4

Trwoży mój umysł nawał wątpliwości, jakim sposobem można godnie opiewać cuda twoje, błogosławiony Mikołaju? bo nikt nie zdoła ich wyliczyć, choćby umiał wiele języków i chciał nimi mówić; dlatego my do Boga przedziwnie przez ciebie cudami wysławionego, śmiemy wołać: Alleluja.

Ikos 4

Słyszeli, mądry Bogiem Mikołaju, ci z bliska i z daleka o sławie cudów twoich, jak zwykłeś na lekkich skrzydłach łaski w powietrzu zawczasu przybywać do będących w utrapieniu, szybko z niego wybawiając wszystkich, którzy do ciebie wołają tymi słowami:

Witaj, wybawicielu z ucisku.
Witaj, dawco łaski.
Witaj, przed niespodziewanym złem obrońco.
Witaj, dawco dóbr pożądanych.

Witaj, ochoczy pocieszycielu zasmuconych.
Witaj, niekarnych groźny poskromicielu.
Witaj, cudów morze przez Boga rozlane.
Witaj, prawa Chrystusowego tablico przez Boga napisana.

Witaj, który dźwigasz upadających.
Witaj, który stojących umacniasz.
Witaj, bo dzięki tobie na jaw każdy fałsz wychodzi.
Witaj, bo dzięki tobie odnosi zwycięstwo każda prawda.
Witaj, ojcze Mikołaju, wszelki Cudotwórco!

Kontakion 5

Okazałeś się gwiazdą kierowaną przez Boga, ratując pływających w niebezpieczeństwie po morzu, którym niechybna śmierć groziła, gdybyś do nich, wzywających cię na pomoc nie przybył, Cudotwórco święty, Mikołaju; ty rzeczywiście złych duchów spieszących, by zatopić okręty, odpędziłeś, a wiernych nauczyłeś do Boga za twoim pośrednictwem wybawiającego wołać: Alleluja.

Ikos 5

Panny z powodu ubóstwa wystawione na nierząd doznały twego wielkiego nad ubogimi miłosierdzia, wielce błogosławiony ojcze Mikołaju, kiedy starcowi, ich ojcu, w nocy trzy miary złota po kryjomu podrzuciłeś, ratując jego i córki od upadku grzesznego. Wszyscy przeto tak wołamy do ciebie:

Witaj, skarbnico wielkiego miłosierdzia.
Witaj, naczynie troski o ludzi.
Witaj, pokarmie i ukojenie do ciebie się uciekających.
Witaj, chlebie w nieprzebranych ilościach dla łaknących.

Witaj, bogactwo dla biednie żyjących na ziemi przez Boga zgotowane.
Witaj, szybkie wywyższenie ubogich.
Witaj, który ubogich prędko wysłuchujesz.
Witaj, czuły opiekunie będących w ucisku.

Witaj, trzech panien nieskalany dobrodzieju.
Witaj, gorliwy obrońco czystości.
Witaj, zrozpaczonych nadziejo.
Witaj, rozkoszy dla całego świata.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 6

O tobie, przebłogosławiony Mikołaju, opowiada cały świat, że jesteś rychłym w niebezpieczeństwie obrońcą; ponieważ wielokrotnie w tym samym czasie spiesznie dopomagałeś odbywającym podróż po ziemi i morzu, jednakowo broniąc od złego wszystkich wołających do Boga: Alleluja.

Ikos 6

Zabłysnąłeś niby światło życia, przynosząc wybawienie wodzom, mającym ponieść niesprawiedliwą śmierć, a ciebie wzywającym, Mikołaju, dobry pasterzu. Albowiem prędko ukazawszy się we śnie cesarzowi, zastraszyłeś go, ich zaś nietkniętych kazałeś wypuścić. Przeto razem z nimi wdzięcznie śpiewamy:

Witaj, który gorliwie wzywających ciebie ratujesz.
Witaj, który od niesłusznej śmierci wybawiasz.
Witaj, który od złośliwego zachowujesz oczerniania.
Witaj, który niegodziwe niweczysz zamysły.

Witaj, który kłamstwo targasz jak pajęczynę.
Witaj, który prawdę wywyższasz chwalebnie.
Witaj, który niewinnych uwalniasz z więzienia.
Witaj, który wskrzeszasz umarłych.

Witaj, który na światło wydobywasz prawdę.
Witaj, który nieprawdę pogrążasz w ciemnościach.
Witaj, bo niewinnych wybawiasz spod miecza.
Witaj, bo dzięki tobie ucieszyli się światłem dziennym.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 7

Pragnąc bluźnierski odór błędnej nauki usunąć, olejkiem tajemniczym i pachnącym okazałeś się, Mikołaju; będąc pasterzem mieszkańców Miry, cały też świat łaski pełnym swoim pachnącym olejkiem prawej nauki napełniłeś; dlatego i od nas obrzydliwy Bogu swąd grzechów racz odegnać, byśmy wdzięcznie do Boga wołali: Alleluja.

Ikos 7

Za nowego cię Noego, budowniczego zbawiennej arki, uznajemy, ojcze święty Mikołaju, uśmierzającego swoją nauką wichry wszelkich przeciwności, i przynoszącego od Boga spokój duszy tym, którzy tak wołają do ciebie:

Witaj, porcie dla zagrożonych nawałnicą.
Witaj, niezawodny ratunku dla tonących.
Witaj, dobry sterniku dla płynących po głębinach morskich.
Witaj, który bałwany morskie uciszasz.

Witaj, przewodniku płynących po burzliwej toni.
Witaj, który rozgrzewasz na mróz wystawionych.
Witaj, latarnio uciążliwą mgłę rozpraszająca.
Witaj, pochodnio wszystkie krańce świata oświecająca.

Witaj, który wybawiasz ludzi z przepaści grzechu.
Witaj, który w przepaści piekielne pogrążasz szatana.
Witaj, bo za twoim pośrednictwem z ufnością wzywamy bezgranicznego Bożego miłosierdzia.
Witaj, bo wybawieni przez ciebie od potopu gniewu bożego przymierze z Bogiem zyskujemy.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 8

Niesłychanym cudem jest dla uciekających się do ciebie, przebłogosławiony Mikołaju, tobie poświęcona świątynia; w niej bowiem i małe prośby zanosząc, z wielkich niemocy uzyskujemy uleczenie, jeżeli tylko po Bogu w tobie złożymy nadzieję z wiarą śpiewając: Alleluja.

Ikos 8

Jesteś dla wszystkich w każdej potrzebie pomocnikiem, wspaniały Mikołaju, i pomagasz jednakowo wszystkim, uciekającym się do ciebie, jako wybawiciel, karmiciel i lekarz skory dla wszystkich ludzi, pobudzając wszystkich, żeby tak ku chwale twojej śpiewali:

Witaj, źródło wszelkiego lekarstwa.
Witaj, bo jesteś wsparciem dla ciężko chorych.
Witaj, zorzo przyświecająca pogrążonym w ciemności grzechu.
Witaj, roso niebieska dla tych, którzy w znoju trudów się znajdują.

Witaj, który zadawalasz znajdujących się w potrzebie.
Witaj, który proszącym dajesz w obfitości.
Witaj, który prośby częstokroć uprzedzasz.
Witaj, który posiwiałej starości odnawiasz siłę.

Witaj, który poskramiasz wielu błądzących, dalekich od prawej drogi.
Witaj, wierny sługo boskich tajemnic.
Witaj, bo z twoją pomocą pokonujemy nienawiść.
Witaj, bo dzięki tobie przykładne prowadzimy życie.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 9

Zechciej złagodzić wszelką boleść, wielki nasz obrońco, Mikołaju, rozdając skuteczne leki przynoszące duszom pokój, wesele zaś sercom wszystkich, którzy tylko pod twoją obronę się uciekają, a do Boga wołają: Alleluja.

Ikos 9

Widzimy, że zawstydziłeś bezbożnych krasomówców głoszących fałszywe nauki, pełen boskiej mądrości ojcze Mikołaju, bo Ariuszowi bluźniercy rozdzielającemu Bóstwo, i Sebeliuszowi Trójcę Świętą w jedno zlewającemu, wykazałeś błąd, nas zaś w wierze prawej utwierdziłeś. Przeto wołamy do ciebie:

Witaj, tarczo prawdziwą wiarę osłaniająca.
Witaj, mieczu ścinający błędnosławie.
Witaj, nauczycielu boskich nakazów.
Witaj, który wykorzeniłeś niemiłe Bogu nauki.

Witaj, drabino przez Boga mocno ustawiona, po której wstępujemy do nieba.
Witaj, tarczo dana od Boga, którą wielu ludzi się osłania.
Witaj, któryś prostych ludzi słowem swoim nauczył mądrości.
Witaj, któryś opieszałych poruszył swoim przykładem.

Witaj, przykazań boskich niegasnąca pochodnio.
Witaj, ustaw Pańskich jasności prześwietna.
Witaj, bo moc nauki twojej miażdży głowy fałszerzy wiary.
Witaj, bo dzięki tobie wierni dostępują chwały.
Witaj, ojcze Mikołaju wielki Cudotwórco!

Kontakion 10

Chcąc ocalić duszę, całkowicie podporządkowałeś ciało swoje duchowi, ojcze nasz Mikołaju! Wcześniej bowiem przestrzegając milczenia i walcząc z namiętnościami, połączyłeś pracowitość z rozmyślaniem o Bogu, a przez zatapianie się w Bogu mądrość doskonałą osiągnąłeś; dlatego ufnie śmiałeś z Bogiem i aniołami rozmawiać, zawsze wołając: Alleluja.

Ikos 10

Murem jesteś obronnym, przebłogosławiony, dla wychwalających twoje cuda i dla wszystkich pod obronę twoją się garnących, i nas w dobre uczynki ubogich chroń od nędzy, chorób i wszelkiego nieszczęścia, bo z miłości wołamy do ciebie:

Witaj, który z ubóstwa wiecznego wyprowadzasz.
Witaj, który dajesz bogactwo niezniszczalne.
Witaj, trwały pokarmie dla łaknących sprawiedliwości.
Witaj, napoju niewyczerpany dla pragnących życia.

Witaj, który od niesnasek i wojny wybawiasz.
Witaj, który z więzienia i niewoli uwalniasz.
Witaj, przesławny z niebezpieczeństw wybawicielu.
Witaj, wielki w prześladowaniu obrońco.

Witaj, który wielu od zguby wyrwałeś.
Witaj, który niezliczonych bez szkody zachowałeś.
Witaj, bo dzięki tobie strasznej śmierci unikają grzesznicy.
Witaj, bo dzięki tobie pokutnicy otrzymują życie wieczne.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 11

Chwałę przenajświętszej Trójcy więcej niż inni pomnożyłeś, przebłogosławiony Mikołaju, myślą, słowem i uczynkami; z wielkim doświadczeniem prawowierne ustawy objaśniłeś, nauczając nas śpiewać z wiarą, nadzieją i miłością Bogu w Trójcy jedynemu: Alleluja.

Ikos 11

Jako promień niegasnącego światła dla pogrążonych w mrokach tego życia postrzegamy ciebie, przez Boga wybrany ojcze, Mikołaju! Ty bowiem rozmawiasz ze światłymi duchami anielskimi o niestworzonym świetle Trójcy Świętej i oświecasz dusze wiernych, którzy do ciebie wołają tak śpiewając:

Witaj, promieniu Trójsłonecznego światła.
Witaj, zorzo niezachodzącego Słońca.
Witaj, świeco od boskiego ognia zapalona.
Witaj, ponieważ ugasiłeś diabelski płomień błędnej wiary.

Witaj, prawej wiary światły głosicielu.
Witaj, znakomita jasności światła Ewangelii.
Witaj, błyskawico herezje paląca.
Witaj, gromie gorszycieli przestraszający.

Witaj, prawdziwej mądrości nauczycielu.
Witaj, dawco rozumienia tajemnic.
Witaj, bo dzięki tobie zostało zniszczone bałwochwalstwo.
Witaj, bo dzięki tobie nauczyliśmy się oddawać cześć Stworzycielowi w Troistości Osób.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 12

Dary dane ci od Boga widząc, z radością, jak przystoi, wspomnienie twoje obchodzimy, przesławny ojcze Mikołaju, i pod cudowną obronę twoją całą duszą się garniemy, znamienitych zaś czynów twoich jak piasku morskiego i wielości gwiazd nie mogąc zliczyć, zdumieniem przejęci wołamy do Boga: Alleluja.

Ikos 12

Opiewając cuda twoje, wychwalamy ciebie, najsławniejszy Mikołaju! Przez ciebie, bowiem najwięcej został wysławiony cudami Bóg, którego uwielbiamy jako jedynego w Trójcy. Lecz chociaż wiele przynosimy ci, święty Cudotwórco, od serca ułożonych psalmów i pieśni, jednakże nie możemy dorównać cudownym dobrodziejstwom twoim; przeto podziwiając je tak śpiewamy:
Witaj, Króla nad królami i Pana nad panującymi sługo.
Witaj, sług Jego niebieskich współobywatelu.
Witaj, wspomożycielu wiernych narodów.
Witaj, wywyższenie narodu chrześcijańskiego.

Witaj, mający imię od zwycięstwa.
Witaj, koroną chwały ukoronowany.
Witaj, wszelkich cnót zwierciadło.
Witaj, dla wszystkich uciekających się do ciebie mocna twierdzo.

Witaj, po Bogu i Bogurodzicy cała nasza nadziejo.
Witaj, dla ciał naszych zdrowie i dla dusz zbawienie.
Witaj, bo dzięki tobie od wiecznej śmierci zostajemy wybawieni.
Witaj, bo dzięki tobie życia wiecznego stajemy się godnymi.
Witaj, ojcze Mikołaju, wielki Cudotwórco!

Kontakion 13

O wielce błogosławiony i przecudny ojcze Mikołaju! Pociecho wszystkich strapionych, przyjmij te nasze śpiewy i przez swoje miłe Bogu pośrednictwo wyjednaj u Pana, żebyśmy uniknęli piekła, aby wraz z Tobą śpiewać: Alleluja. Odmów trzy razy. Tu należy powtórzyć Ikos pierwszy: „Ciebie, istotę ziemską”, a po nim Kontakion pierwszy: „Najznamienitszy Cudotwórco”.

Modlitwa po Akatyście

Święty Mikołaju, najprzedniejszy wybrańcze Pański, gorliwy nasz obrońco i na każdym kroku w smutku skory pocieszycielu, dopomóż mi grzesznemu i nędznemu, w tym życiu, w zbawianiu duszy. Ubłagaj Pana Boga, żeby mi udzielił odpuszczenia wszystkich moich grzechów, które od mojej młodości, przez całe moje życie, popełniłem czynem, słowem, myślą i wszystkimi moimi zmysłami; a przede wszystkim przy moim konaniu przybądź mi nędznemu na ratunek. Uproś mi u Pana Boga, Stwórcy całego świata, żeby mnie wybawił od wszelkiej kary i potępienia wiecznego; niech zawsze wychwalam Ojca, Syna i Ducha Świętego, i Twoją miłościwą opiekę, na wieki wieków, amen. Ojcze święty, Mikołaju, przyjmij te modlitwy i wybaw mnie od wszelkiego utrapienia i smutku.

Troparion, ton 4

Przez prawdziwość swych czynów, ojcze i arcypasterzu Mikołaju, stałeś się regułą wiary dla swej owczarni, wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości, dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia, przez ubóstwo do bogactwa. Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

Kontakion, ton 3

Pośród mieszkańców Miry, święty, okazałeś się kapłanem, wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa: położyłeś życie swoje za swoich ludzi i wybawiłeś niewinnych od śmierci. Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.

Troparion, ton 4

Nadszedł dzień uroczystego święta: miasto Bari cieszy się, a z nim cały świat w pieśniach i duchownych śpiewach wylewa swą radość, bo dziś uroczystość z okazji przeniesienia czcigodnych i przynoszących wiele uzdrowień Relikwii biskupa i cudotwórcy Mikołaja, który jak słońce nieznające zachodu zajaśniał jaskrawymi promieniami, rozganiając ciemności pokus i nieszczęść od tych, którzy z wiarą śpiewają: Wybawiaj nas jako nasz orędownik, wielki Mikołaju.

Kontakion, ton 3

Jak zorza, która ukazuje się od Wschodu do Zachodu, tak i Relikwie twoje, biskupie Mikołaju. Morze zostało uświęcone twoim przejściem, a miasto Bari otrzymuje od ciebie łaskę, bo dla nas stałeś się nadzwyczajnym Cudotwórcą, przedziwnym i miłosiernym.

Z języka cerkiewnosłowiańskiego na polski przetłumaczył o. archimandryta mgr Roman R. Piętka, mic, proboszcz Unickiej Parafii w Kostomłotach. 6 grudnia 2006 roku.

O, KTO, KTO NIKOŁAJA LUBIT’, o, kto, kto Nikołaju służyt’,
Tomu, światyj Nikołaj, na wsiakij czas pomahaj, Nikołaje.

O, kto, kto spiszyt’ w twoji dwory, sioho ty na zemli i w mory,
Wse choronysz wid napasty, ne dajesz mu w hrychy wpasty, Nikołaje.

O, kto, kto k niomy prybihaje, na pomicz joho pryzywaje,
Toj wse z horja wyjde ciło, ochoronyt’ duszu, tiło, Nikołaje.

Nikołaje, molisia za namy, błahajem tebe zi słezamy,
My tia budem wychwalaty, imia twoje wełyczaty, Nikołaje.

O KTO, KTO MIKOŁAJA LUBI, o kto, kto jemu wiernie służy,
Temu, święty Mikołaj, na każdy czas pomaga, Mikołaju.

O kto, kto mieszka w jego dworze, pomoc mu na ziemi i w morzu,
Oddali od niego napaść, nie pozwoli w grzechy popaść, Mikołaju.

O kto do niego się ucieka, wierność mu na zawsze przyrzeka,
Ten nie będzie oszukany i grzechu uniknie rany, Mikołaju.

Pasterzu duchowego stada, zbaw nas od szatańskiego jadu,
Nie zalicz nas ty z kozłami, postawże nas z owieczkami, Mikołaju.

„Mikołaj” – imię to znamienne, zwycięstwu całkiem współimienne,
zwyciężaj że bisurmany, broń nas, wierne chrześcijany, Mikołaju.

Zwycięża naszych wrogów wszędzie, pomocnik dla nas niechaj będzie!
A chcących nam tu zaszkodzić, raczże ich, ojcze, odwrócić, Mikołaju.

Mikołaju, módl się ty za nami, prosimy ciebie tu ze łzami!
Będziemy cię wychwalali, imię twoje wysławiali, Mikołaju.

Źródło: o. archim. Roman Piętka MIC, www.cyrylimetody.marianie.pl

Komentowanie jest wyłączone.