Remont 2017

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

Wymiana stropu i pokrycia dachowego podstawy wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie

Zapytanie ofertowe

 

  1. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania ofertowego

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1 Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego
5. Załącznik nr 5 Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 Przedmiar robót
7. Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
8. Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz1: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz2: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz.3 : Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz.4

 

 

Komentowanie jest wyłączone.