Remont 2009

Celem prac remontowo-konserwatorskich w 2009 roku, było osuszenie ścian cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Cyganku – Żelichowie.

Katastrofalne zawilgocenie ścian budynku wpływało destrukcyjnie na stan samego budynku jak i na zabytkowe wyposażenie. Wilgotność względna wewnątrz świątyni mierzona od ponad roku wahała się w granicach 93 – 98 %.

Zawilgocone ściany wewnętrzne porastały mchy, porosty i grzyb budowlany. Miało to fatalny wpływ nie tylko na bezcenne przedmioty zabytkowe ale i stan zdrowia przebywających wewnątrz ludzi. Całe wnętrze budynku było skażone biologicznie.

Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca przystąpił do realizacji pierwszego etapu jakim było przeprowadzenie badań wilgotności i zasolenia murów, celem dostosowania technologii prac do stanu zastanego. Przeprowadzono również badania geologiczne, powtórzono badania konstrukcyjne.

Poczynając od ściany południowej odsłaniano sukcesywnie fundamenty kościoła. Ściany fundamentów poddano renowacji. Wymieniono nieliczne zdezintegrowane, pudrujące się fugi na nowe, uzupełniono brakujące, wzmocniono osłabione.

Uzupełniono ubytki w fundamentach, usuwając wodochłonne cegły spomiędzy głazów granitowych. Zastosowano zaprawy zbliżone pod względem składu, uziarnienia oraz koloru do zapraw zachowanych i nadano im własności hydrofobowe.

Renowacji poddano również ściany okołofundamentowe. Niezbędnej konserwacji poddano cegły i fugi. Wykonano je stosując cegłę gotycką o odpowiednich parametrach fizyko – mechanicznych.
Przy użyciu mikroemulsji siloksanowej wykonano izolację poziomą na poziomie posadzki kościoła zgodnie z zaleceniami producentów.

Wewnątrz Cerkwi usunięto tynki wewnętrzne do wysokości ok 2 m, Na oczyszczoną powierzchnie ceglaną założono tynki renowacyjne. Drewniane elementy konstrukcji nośnej ścian wzdłużnych, pozostawiono odkryte w celu osuszenia.

Zabiegi zabezpieczające kontrolowane były na bieżąco przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i wewnętrznego wykonawcy akceptujących każdy etap prac zanikających oraz technologię prac. Stosowane substancje posiadały odpowiednie atesty i daty ważności. Zachowano reżim technologiczny – właściwe temperatury, stopnie wilgotności otoczenia czy też zalecane stężenia roztworów.

REMONT ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY DZIĘKI
WSPARCIU FINANSOWEMU
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
i
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Komentowanie jest wyłączone.